Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Brievenbussen-online is een initiatief van de Bvba T\'Hooft, Moortelputstraat 1 te 9031 Drongen-Baarle tel 092823122. Ons ondernemingsnummer is KBO 0419.553.704.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst.

 

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel, en door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle verkopen beschouwd gesloten te zijn onder de clausules en algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.

De goederen verzonden per spoor of ander vervoer, zelfs franco verzonden, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper. De goederen afgehaald in ons magazijn of winkel of franco thuis besteld door ons toedoen, moeten onmiddellijk nagezien worden. Latere klachten hieromtrent worden niet meer aangenomen.

Teruggaven en klachten moeten, om geldig te zijn, bij ontvangst der goederen onmiddellijk bekend gemaakt te worden.

Alle inningskosten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord en voortkomend uit een laattijdige betaling van de factuur vallen ten laste van de koper. Iedere vertraging van de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 10 % op jaarbasis, en dit onverminderd eventuele schadevergoeding.

Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 25 € onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten, teneinde de verkoper schadeloos te stellen. Dit beding blijft van toepassing ook wanneer een wissel geaccepteerd werd. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur.

Wij wijzen alle aankoopvoorwaarden af, die op documenten, uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend, in geen geval kan de eventuele vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling van onzentwege of tot vernietiging van de bestelling.

Voor alle geschillen en betwistingen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.