Normen voor brievenbussen Belgie

Normen voor brievenbussen Belgie

Normen voor brievenbussen Belgie

Reglementaire normen inzake brievenbussen 2008

Artikel 1 :

1. Iedere brievenbus moet een opening van ten minste 23 cm bij 3 cm hebben. De onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 70 cm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 170 cm boven de plaats van waarop men normaal toegang heeft tot de brievenbus.

2. In bijzondere gevallen mag die hoogte worden uitgebreid, maar de onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 40 cm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 180 cm boven de plaats van waarop men normaal toegang heeft tot de brievenbus.

3. De brievenbus moet voldoende groot zijn om een ongevouwen zending in C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen, maar deze verplichting is niet van toepassing voor de bijzondere gevallen.

4. Ingeval het huisnummer niet leesbaar is vanop de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of nabij de brievenbus. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.

5. De toegang tot de brievenbus, alsmede de opening van de brievenbus moeten vrij, gemakkelijk en zonder gevaar zijn voor de uitreiker.

6. Als <bijzonder geval> waarvan sprake in punt 2 en 3 van dit artikel komen in aanmerking :

  • Een batterij van minstens vier brievenbussen aan of in een appartementsgebouw
  • Brievenbussen voor personen met een handicap
  • Een brievenbusopening in de gevel van een geklasseerd gebouw
  • Een brievenbusopening in de gevel van een bestaand gebouw, met name een gebouw in gebruik genomen voor 31 december 2007
  • Een brievenbusopening in de deur van een bestaand gebouw, met name een gebouw in gebruik genomen voor 31 december 2007

Artikel 2 :

1. De brievenbussen moeten aan de grens van de openbare weg geplaatst zijn.
Dit geldt niet :

  • Voor personen met een handicap vastgesteld door de terzake bevoegde overheidsdienst en die het gevolg is van een beperkte mobiliteit of visuele beperking
  • Voor appartementsgebouwen met een batterij brievenbussen van minstens vier brievenbussen

2. Wanneer een woning meer dan vier brievenbussen heeft, mogen die bussen ofwel aan de huisdeur, ofwel op de benedenverdieping, ofwel op een goed verlichte plaats, worden aangebracht. Zij worden met duidelijk zichtbare cijfers in volgorde genummerd. Het volgnummer, voorafgegaan door de vermelding <Bus>, wordt in het postadres vlak achter het huisnummer vermeld.

Artikel 3 :

Brievenbussen met een opening van 22 cm alsook brievenbussen die onvoldoende groot zijn om een ongevouwen C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen blijven als geregulariseerd beschouwd op voorwaarde dat het daaraan verbonden gebouw in gebruik is genomen voor 31 december 2007.

Artikel 4 :

De personen die reeds voor de inwerkingtreding van dit ministerieel besluit konden toepassing maken van de uitzondering bepaald in artikel 2.1. blijven dit voorrecht genieten.